Your Cart

Bel ons op 030 – 232 87 01

Gratis verzending vanaf €50,-

Volg ons op: 

Algemene voorwaarden

onze kleine letters

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website(s) en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1 Definities

1.1 Yourstyle Borduurservice: gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KvK 30065432 handelend onder de naam Yourstyle Borduurservice.
1.2 Website (s): de website(s) van Yourstyle Borduurservice, te raadplegen via www.yourstyle.nl, www.shirtdrukken.nl en www.borduurservice.nl alsmede alle bijbehorende subdomeinen.
1.3 Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Yourstyle Borduurservice en/of zich geregistreerd heeft op de Website(s). Onder beroep of bedrijf worden ook stichtingen en verenigingen gerekend.
1.4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Yourstyle Borduurservice en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
1.5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.
1.6 Materiaal: Alle door de Klant aan Yourstyle Borduurservice ter beschikking gestelde materialen (zoals, maar niet beperkt tot; logo’s, afbeeldingen, teksten, ontwerpen etc.) ten behoeve van het uitvoeren van de Overeenkomst.

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Yourstyle Borduurservice zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Yourstyle Borduurservice slechts bindend, indien en voor zover deze door Yourstyle Borduurservice uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3 Prijzen en informatie

3.1 Alle op de Website(s) en in andere van Yourstyle Borduurservice afkomstige materialen vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld en, tenzij op de Website(s) anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
3.2 Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
3.3 De inhoud van de Website(s) is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Yourstyle Borduurservice kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website(s) en in andere van Yourstyle Borduurservice afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
3.4 Yourstyle Borduurservice kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 4 Totstandkoming Overeenkomst

4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Yourstyle Borduurservice en het voldoen aan de daarbij door Yourstyle Borduurservice gestelde voorwaarden.
4.2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Yourstyle Borduurservice onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
4.3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Yourstyle Borduurservice het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

Artikel 5 Registratie

5.1 Om optimaal gebruik te maken van de Website(s), kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website(s).
5.2 Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website(s). Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
5.3 Klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Yourstyle Borduurservice is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website(s) ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.
5.4 Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Yourstyle Borduurservice daarvan in kennis te stellen, zodat Yourstyle Borduurservice gepaste maatregelen kan nemen.

Artikel 6 Uitvoering Overeenkomst

6.1 Zodra de bestelling door Yourstyle Borduurservice is ontvangen, stuurt Yourstyle Borduurservice de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
6.2 Yourstyle Borduurservice is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
6.3 Op de Website(s) wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden. In veel gevallen zal dit echter binnen 5 werkdagen zijn.
6.4 Indien Yourstyle Borduurservice de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.
6.5 Yourstyle Borduurservice raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
6.6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant.
6.7 Yourstyle Borduurservice is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Artikel 7 Aanleveren Materiaal

7.1 Klant verklaart dat hij door het gebruik/aanleveren van de Materialen geen inbreuk maakt op enige intellectuele rechten, privacybelangen van derde partijen of enig ander recht zoals bepalingen uit het strafrecht. Klant verklaart dat hij gerechtigd is de Materialen te gebruiken.
7.2 Klant verklaart dat hij ook gerechtigd is de Materialen te openbaren en ook daarmee geen inbreuk maakt op welke rechten dan ook.
7.3 Het laten omzetten van Materialen in een (borduur)patroon/ontwerp/werkbaar document type of enige andere vorm, kan onderdeel zijn van de Overeenkomst en valt onder deze Voorwaarden. Klant geeft Yourstyle een eeuwigdurende niet-exclusieve licentie de Materialen in welke vorm dan ook om te zetten/te gebruiken/verveelvoudigen/openbaar maken al dan niet in het economisch verkeer.
7.4 Klant begrijpt dat de aangeleverde Materialen en de eventuele omgezette versies daarvan bij Yourstyle Borduurservice worden opgeslagen, zodat Klant bij een eventuele volgende Overeenkomst gemakkelijk weer gebruik kan maken van de dienstverlening van Yourstyle Borduurservice. Klant betaalt in dat geval normaliter enkel voor nieuwe producten en niet meer voor het omzetten van Materialen.
7.5 Klant vrijwaart Yourstyle Borduurservice voor alle aanspraken van derden(zoals aanspraken van houders intellectuele rechten, toezichthouders, justitie), waaronder uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met een gesloten Overeenkomst.
Indien blijkt dat Klant Materialen aanlevert die strijdig zijn met welk recht dan ook, is Yourstyle Borduurservice gerechtigd de Overeenkomst niet uit te voeren en eventuele volledige schade (waaronder schadevergoedingen geëist door derden en sancties/boetes/dwangsommen etc. van toezichthouders, maar ook door Yourstyle Borduurservice zelf gemaakte kosten en gelden schade) te verhalen bij Klant.
7.6 Klant kan hierbij (in 7.5 bedoelde) denken dat het vermoeden bij Yourstyle Borduurservice bestaat dat er sprake is van het laten produceren van (namaak) merkartikelen, of andere producten waarvan de Klant geen recht heeft opdracht te geven tot productie/verveelvoudiging/openbaarmaking van producten in welke zin ook.

Artikel 8 Herroepingsrecht/retour

8.1 Dit artikel (geheel artikel 8) is alleen van toepassing als Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
8.2 Het herroepingsrecht als beschreven in onderstaande artikelen geldt niet voor:
Producten die door de Yourstyle Borduurservice tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument. Het betreft daarbij alle borduur, bedruk en andersoortige werkzaamheden, waarbij Yourstyle Borduurservice Materialen verwerkt in/op producten waarbij de materialen een keuze zijn van Klant. Voor de overige producten geldt 8.3 en verder.
8.3 Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Yourstyle Borduurservice binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
• als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.
• als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
• bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
8.4 Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft Yourstyle Borduurservice een raming van deze kosten.
8.5 Binnen de in lid 3 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen. Passen is derhalve geen probleem.
8.6 Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
8.7 Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 3 van de in dit Artikel gestelde termijn door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Yourstyle Borduurservice, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Yourstyle Borduurservice kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Yourstyle Borduurservice bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

Producten kunnen geretourneerd worden aan:

Yourstyle Borduurservice
Voorstraat 86
3512 AT , Utrecht

8.8 Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Yourstyle Borduurservice de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen
8.9 Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant. Tenzij Yourstyle Borduurservice aanbiedt het product zelf af te halen, mag Yourstyle Borduurservicewachten met terugbetalen tot Yourstyle Borduurservice het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

Artikel 9 Betaling

9.1 Klant dient betalingen aan Yourstyle Borduurservice volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website(s) aangegeven betaalmethoden te voldoen. Yourstyle Borduurservice is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.
9.2 Er kan eveneens sprake zijn van betaling op factuur in geval van een Klant die handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Hiervoor geldt een betalingstermijn van maximaal 14 dagen vanaf de dag van sluiting Overeenkomst.
9.3 Indien in vorige lid bedoelde Klant een factuur niet of niet volledig binnen de betalingstermijn
voldoet, is Klant direct, na het aflopen van de betalingstermijn, van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist.
9.5 Yourstyle Borduurservice is gerechtigd bij een niet-tijdige of onvolledige betaling incassomaatregelen te nemen. In dat geval is Klant, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
9.6 De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Klant wordt gelegd, Klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
9.7 In bovenstaande gevallen heeft Yourstyle Borduurservice voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Klant die hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 10 Garantie en conformiteit

10.1 Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Yourstyle Borduurservice een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.
10.2 Yourstyle Borduurservice staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Yourstyle Borduurservice er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
10.3 Een door Yourstyle Borduurservice, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.
10.4 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Yourstyle Borduurservice daarvan in kennis te stellen.
10.5 Indien Yourstyle Borduurservice de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.
10.6 In afwijking van het in dit Artikel gestelde geldt specifiek voor Klant die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf een maximale termijn van 14 dagen na levering, indien het geleverde niet aan de Overeenkomst beantwoordt. Dit recht vervalt, indien de producten gebruikt/gedragen zijn.

Artikel 11 Klachtenprocedure

11.1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Yourstyle Borduurservice, dan kan hij bij Yourstyle Borduurservice telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
11.2 Yourstyle Borduurservice geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Yourstyle Borduurservice binnen 14 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant die een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
12.2 De totale aansprakelijkheid van Yourstyle Borduurservice jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (exclusief btw).
12.3 Aansprakelijkheid van Yourstyle Borduurservice jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
12.4 Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op Yourstyle Borduurservice jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Yourstyle Borduurservice.
12.5 De aansprakelijkheid van Yourstyle Borduurservice jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Yourstyle Borduurservice onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Yourstyle Borduurservice ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Yourstyle Borduurservice in staat is adequaat te reageren.
12.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Yourstyle Borduurservice meldt.
12.7 In geval van overmacht is Yourstyle Borduurservice niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud

13.1 Zolang Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Yourstyle Borduurservice

Artikel 14 Persoonsgegevens

14.1 Yourstyle Borduurservice verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website(s) gepubliceerde privacy statement.

Artikel 15 Slotbepalingen

15.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
15.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Utrecht.
15.3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven
15.4 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Yourstyle Borduurservice
Voorstraat 86
3512 AT , Utrecht
tel +31302328701
e info@borduurservice.nl
KvK 30065432
BTW NL8171.88.654.B01
Bank: 68.75.62.449
IBAN: NL46 INGB 0687 5624 49 BIC: INGBNL2A

Nieuwsbrief ontvangen?

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws en ontwikkelingen rondom Your Style?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws direct in je mailbox!

[everest_form id=”7738″]